Kome je izobrazba namijenjena?

Program je osmišljen tako da može zadovoljiti potrebe stručnjaka iz različitih područja (liječnika, psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, učitelja, odgojitelja, terapeuta), studenata, ali i ostalih zainteresiranih za osobni rast i razvoj, te je utemeljen na vrijednosno orijentiranim postavkama logoterapije.

Kriteriji i postupak odabira kandidata za izobrazbu

Formalni uvjeti upisa: završen trogodišnji sveučilišni studij.

Dodatni uvjeti upisa: istinska zainteresiranost i mogućnost preuzimanja logoterapijskoga duha DOBRO instituta, koji je sazdan na autentičnom učenju i sjećanju na život i djelo Viktora Frankla, te dosljedno, dostojanstveno, odvažno i angažirano prenošenje takvoga duha drugima na dobro drugih i vlastito dobro.

Postupak odabira kandidata

Napisano motivacijsko pismo. Intervju.

Zašto upisati izobrazbu iz logoterapije u DOBRO institutu?

Vrsni znanstvenici DOBRO instituta jamstvo su izobrazbe na visokoj znanstvenoj razini!

Program izobrazbe iz logoterapije DOBRO instituta udovoljava odredbama Deklaracije o psihoterapiji iz Strasbourga, osobito u dijelu koji govori o izobrazbi: “Edukacija iz psihoterapije se obavlja na visokoj, kvalificiranoj i znanstvenoj razini.”

Budući da je logoterapija razgovor i rasprava u kojoj se  kritički sučeljavaju svjetonazorske koncepcije, prilikom koje se ulazi u smisao Logosa kao ishodišta i uporišta za prepoznavanje odgovornosti kao vrijednosti koja je sama po sebi preduvjet za sve ostale vrijednosti, a da pritom ne određuje njihov redoslijed, neophodno je logoterapeuta osposobiti u više znanstvenih područja (filozofija, antropologija, teologija, logika…).

DOBRO institut, kao i Program izobrazbe, posjeduje akreditaciju Instituta Viktora Frankla iz Beča, čime je zajamčena neophodna kvaliteta (www.viktorfrankl.org).

Na koji način je organiziran Program izobrazbe na DOBRO institutu?

Program izobrazbe traje 3 (6 semestara) odnosno 4 godine (8 semestara).

Program izvode akademski stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja koji su svoje kvalifikacije stekli na vrhunskim domaćim i stranim sveučilištima, institutima i ustanovama.

Program je dinamičan i interaktivan te se odvija u malim skupinama, a cijela generacija polaznika ograničena je na 30 osoba iz razloga posvećenosti svakomu polazniku. Tijekom programa sudionici će steći znanja o logoterapiji Viktora Frankla te biti u mogućnosti primijeniti ih u razvoju osobnoga i profesionalnog života, usmjerenoga k razumijevanju i pronalasku smisla života.

Godišnji program izobrazbe sadrži 10 modula. Supervizijski rad, kao i praktično usavršavanje, rad s klijentima, individualno i u grupi te iskustvo rada u institucijama započinje na trećoj godini te se nastavlja i na posljednjoj, četvrtoj godini, na kojoj uvodimo i logoterapijsku autobiografiju.

Kriteriji za završetak izobrazbe

Tijekom prve tri godine teorijski i metodološki dio provjerava se na način da polaznici nakon svakog modula, tijekom kojeg su samostalno proučili propisanu literaturu, riješili zadane domaće zadaće, pišu i predaju kraći esej o zadanoj temi iz modula (do 500 riječi). Nakon 10. modula svake pojedine godine, ako su svi eseji pozitivno ocijenjeni i sve zadaće predane, polaže se pismeni ispit.

Nakon položenog godišnjeg ispita izdaje se potvrda o odslušanoj i položenoj godini. Ovisno o uspjehu predanih zadaća i eseja, kao i ovisno o uspjehu na ispitu, DOBRO institut zadržava mogućnost odluke o nastavku izobrazbe polaznika po završetku svake godine.

Pozitivno ocijenjeni eseji i položen ispit uvjeti su za nastavak izobrazbe na sljedećoj godini. Nakon 3. godine izobrazbe polaznici pišu završni rad na odabranu temu u dogovoru s mentorom. Odabrana tema mora biti odobrena od strane predavača DOBRO instituta.

Supervizijski rad, kao i praktično usavršavanje, rad s klijentima individualno i u grupi, te iskustvo rada u institucijama započinje na trećoj godini, a nastavlja se i na posljednjoj četvrtoj godini. Polaznici čiji cilj izobrazbe nije steći diplomu logoterapeuta, nisu u obvezi započeti praktični rad na trećoj godini izobrazbe, već po završetku iste dobivaju certifikat o uspješnom završetku teorijskog dijela Programa izobrazbe iz logoterapije. Ukoliko u budućnosti požele nastaviti s izobrazbom na DOBRO institutu, imat će mogućnost nadoknade obveznih sati supervizijske prakse s treće godine Programa izobrazbe.

Posljednja, 4. godina, za razliku od prethodnih godina u kojima dominira teorijska izobrazba, predviđena je za praktično usavršavanje, rad s klijentima individualno i u grupi te iskustvo rada u institucijama, supervizijski rad i logoterapijsku autobiografiju, uz manje zastupljen prateći teorijski dio. Tijekom sastanaka sa supervizorima polaznici razmjenjuju iskustva i izvješćuju o slučajevima svojih klijenata i metodama rada, ali isto tako pokazuju da su sposobni logoterapijski (smisleno) promišljati, djelovati i aktivno se nositi s izazovima i pitanjima koje im život postavlja. Navedeno ulazi u procjenu sposobnosti kandidata. Tijekom supervizije potrebno je pisati terapijske protokole i predati ih mentoru. Logoterapijska autobiografija odnosi se na aktivno logoterapijsko sagledavanje vlastitoga života, odnosno primjenu logoterapijskog promišljanja na vlastiti život. Osobno psihoterapijsko iskustvo uz autobiografski rad u trajanju od 270 sati također su uvjet za završetak izobrazbe.
Pozitivno ocijenjeni protokoli slučajeva i izrađena autobiografska bilježnica uz supervizirano osobno psihoterapijsko iskustvo uvjeti su za završetak 4. godine, a time i izobrazbe u cjelini.

Sadržaj Programa izobrazbe dostupan je na:

Program izobrazbe iz logoterapije

Cjelokupna izobrazba obuhvaća ukupno 1500 sati.

Godine izobrazbe 1 2 3 4 Ukupno
Teorija i metodologija¹ 180 200 200 180 760
Osobno psihoterapijsko iskustvo, samostalni autobiografski rad² 30 30 30 180 270
Praktično usavršavanje, rad s klijentima, individualno i u grupi, iskustvo rada u institucijama³ 50 250 300
Grupna i individualna supervizija 50 120 170
Ukupan broj sati izobrazbe 210 230 330 730 1500
Godine izobrazbe
1
2
3
4
Ukupno
Teorija i metodologija¹
180
200
200
180
760
Osobno psihoterapijsko iskustvo, samostalni autobiografski rad²
30
30
30
180
270
Praktično usavršavanje, rad s klijentima, individualno i u grupi, iskustvo rada u institucijama³
50
250
300
Grupna i individualna supervizija
50
120
170
Ukupan broj sati izobrazbe
210
230
330
730
1500

¹Teorijski dio izobrazbe, osim detaljno razrađenih logoterapijskih sadržaja, sadrži i sljedeće propisane elemente: teorije ljudskog razvoja tijekom životnog ciklusa, teorije promjene, razumijevanje socijalnih i kulturnih pitanja u vezi s psihoterapijom, teorije psihopatologije i teorije procjene i intervencija.

²Osobno psihoterapijsko iskustvo – analiza iskustva edukacije uključuje analizu iskustva edukacije i drugih metoda koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva (ne manje od 250 sati) kroz 4 godine. Nemaju svi psihoterapijski modaliteti jedinstven naziv za osobno psihoterapijsko iskustvo. Svaka edukacija uključuje pripremu kojom se osigurava da polaznici mogu prepoznati i na odgovarajući način upravljati svojim sudjelovanjem u edukaciji i svojim doprinosima u kasnijim psihoterapijskim procesima koje  primjenjuju u skladu sa njihovim specifičnim metodama. (prema: Minimalni edukacijski standardi: https://www.savez-spuh.hr/minimalni-edukacijski-standardi-mes/).

U izobrazbi iz logoterapije osobno psihoterapijsko iskustvo uključuje, dakle, analizu iskustva edukacije i drugih metoda koje imaju elemente samo-refleksije, psihoterapije i osobnog iskustva, autobiografski rad pod supervizijom, s posebnim osvrtom na bitne logoterapijske elemente – duhovne dimenzije: raspravu, primjere sebe-nadilaženja, propitivanje i usmjeravanje savjesti, odgovornost, uz pisanu samo-refleksiju (eseji).

³Iskustvo rada unutar institucija mentalnog zdravlja ili ekvivalentno profesionalno iskustvo: mora biti osigurano odgovarajuće iskustvo rada s psiho-socijalnim krizama i suradnja s drugim stručnjacima na području mentalnog zdravlja. (prema: Minimalni edukacijski standardi: https://www.savez-spuh.hr/minimalni-edukacijski-standardi-mes/)

Za polaznike Izobrazbe iz logoterapije bit će omogućeno navedeno iskustvo u relevantnim institucijama te suradnja sa stručnjacima na području mentalnoga zdravlja.

Predavači i suradnici

  • Prof.dr.sc. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski
  • Izv.prof.dr.sc. Vladimira Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Izv.prof.dr.sc. Damir Velički, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Doc.dr.sc. Irena Sever Globan, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
  • Dr.sc. Luka Maršić, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu, Klinika za psihijatriju
  • Dr.sc. Boris Vidović, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Mr.sc. Harald Mori (psihoterapeut), 1987. – 1997. privatni učenik i osobni asistent prof.dr.sc. Viktora Frankla. Psihoonkolog. Predsjednik MFA – Medical Viktor Frankl Association, Beč.
  • Dr. sc. Timo Purjo, Predsjednik Instituta Viktora Frankla u Finskoj i predsjednik Finske udruge za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Viktora Frankla

Osim navedenih predavača u izvođenju nastave sudjeluju domaći i strani gosti predavači, stručnjaci s različitih područja struke i znanosti.

Mjesto održavanja nastave

Nastava će se izvoditi u u prostorima Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, 10000 Zagreb.

Što nakon završetka Programa izobrazbe?

Nakon završenog trogodišnjeg programa Polaznik dobiva Certifikat o uspješnom završetku teorijskog dijela Programa izobrazbe, a nakon završenog četverogodišnjeg programa Polaznik dobiva Diplomu o uspješnom završetku cjelokupnog Programa izobrazbe iz logoterapije. Certifikat i Diplomu izdaje DOBRO Institut. DOBRO Institut, kao i Program izobrazbe akreditirani su od strane Instituta Viktora Frankla u Beču.

Ovisno o prethodnoj naobrazbi moguće je ostvariti status psihoterapeuta ili savjetodavnog terapeuta, u skladu s važećim Zakonom o djelatnosti psihoterapije
(NN 64/18).

Kako se prijaviti?

Za prijavu i osiguranje mjesta za izobrazbu na DOBRO institutu potrebno je dostaviti motivacijsko pismo, životopis, presliku diplome, točnu adresu stanovanja ukoliko se ona razlikuje od one navedene u životopisu i OIB.

Cijena

Godišnja cijena izobrazbe je 20.000 kn.

Platiti je moguće u cjelini ili mjesečno u 10 rata.

Za jednokratno plaćanje odobravamo popust od 10%.

Etički kodeks i žalbene procedure

U slučaju etičkih dvojbi primjenjuje se etički kodeks i žalbeni postupci SPUH-a.

Želite li biti pravovremeno obaviješteni o seminarima, radionicama i drugim aktivnostima DOBRO instituta, prijavite se na DOBRO obavijesti!

Prijava na DOBRO obavijesti