Postoji li kolektivna krivnja? – izvorni znanstveni rad

Objavljeno 21. rujna 2021.

Nikad Viktor E. Frankl nije snažnije javno ispoljio vlastito čovještvo i autentičnost znanstvenog pristupa kao govorom u Beču 1988. godine o kolektivnoj krivnji, a malo tko je toliko snažno progovorio o Franklovu čovještvu i njegovu znanstvenom pristupu poput autora znanstvenog rada:

Postoji li kolektivna krivnja?
Jezične i sadržajne razlike između transkripta i tiskane inačice govora V. Frankla u Beču 1988. godine u kontekstu relevantnosti rasprave o (ne)postojanju kolektivne krivnje,

izv. prof. dr. sc. Damira Veličkog i izv. prof. dr. sc. Vladimire Velički, objavljenog u uglednom časopisu „Diacovensia”, Vol. 29 No. 2, 2021.

Autori rada transkribirali su i preveli Franklov govor o kolektivnoj krivnji (Beč, 1988.) s njemačkoga na hrvatski jezik i to je prvi hrvatski prijevod toga Franklova govora. U radu se navedeni govor detaljno jezično i sadržajno analizira, pri čemu ga se uspoređuje s tiskanom inačicom te se Franklovi stavovi i izričaj suprotstavljaju stavovima K. Jaspersa, H. Arendt i C. G. Junga. Pritom autori analiziraju filozofska uporišta Franklove logoterapije i egzistencijalne analize te njegova promišljanja o patologiji duha vremena, napose o kolektivizmu. Sagledavanje društvenoga, političkoga, povijesnoga i filozofskoga konteksta neophodno je za razumijevanje aktualnosti Franklove misli, odnosno relevantnosti rasprave o (ne)postojanju kolektivne krivnje.

Rad u obliku PDF dokumenata možete preuzeti na https://www.dobroinstitut.hr/radovi/

Podijelite objavu